تولید فنر clasp

فنر کششی بسته , شامل یک طول تنش کششی است که دارای انتهای آن به یکدیگر متصل می شود، یکی از انتها به صورت متشکل از پیچش های درگیر شدن چهره به چهره و همه قطر آن است، و دیگری از انتهای انتها شامل چندین پیچش در چهره به چهره تعامل و سقوط به داخل به سمت انتهای فنر به صورتی که : پایان دیگر می تواند به یک انتها گفته شود، یک cono-volution از گفتن پایان مخروطی گسترش می یابد که خارج از مفتول انتهای مخروطی گفته می شود که در انتها پیچیده می شود در هم پیچیده یک حلقه فنر کششی جدا کردن مجاور مجاور گفت: یک انتها از فنر میباشد.
فنر کششی تخت, فنر کششی حلقه دوگانه double loop clasp , فنر کششی stretch spring , فنر کششی بسته clasp spring , فنر کششی single , و انواع دیکر در مجموعه فدک فنر با بهره گیری از دستگاه های تولید فنر cnc و توانمندی پرسنل فنی , تولید و به بازار تولید عرضه میگردد.
یک, فنر, با توجه به آنچه که گفته شد ,در آن پیچش ها به سمت یکدیگر پیش رانده شده اند و در آن پیش پایه convolutions در انتهای مخروطی از فنر کمتر از پیش پیشانی پیچیده در انتهای استوانه ای از thespring است.

 تولید فنر clasp