Springs production

فنر صنایع خانگی در شرکت تولیدی فدک فنر با توجه به توانای در طراحی فنر,ساخت فنرو تولید فنر و با استفاده از دستگاههای تمام اتومات فنر  وبا دقت توانسته به صورت کامل و مطلوب مشتری هم به لحاظ کیفی و هم کمی قرار گیرد.که این امر موجب شده است با شرکتهای بزرگ در صنایع بودتی ,حرارتی در زمینه تولید فنر همکاری نمایید.

 Springs production