ساخت فنر اسباب بازی

فنر صنایع اسباب بازی ,  در شرکت تولیدی فدک فنر با توجه به توانای در طراحی فنر,ساخت فنرو تولید فنر و با استفاده از دستگاههای تمام اتومات فنر  وبا دقت توانسته به صورت کامل و مطلوب مشتری هم به لحاظ کیفی و هم کمی قرار گیرد.که این امر موجب شده است با شرکتهای بزرگ در صنایع اسباب بازی  در زمینه تولیدانواع فنر  بکار رفته در صنایع اسباب بازی  همکاری نمایید.

 ساخت فنر  اسباب بازی