فنرکششی قلاب

فنر کششی ,در فدک فنر درانواع مواد مختلف و قطر های مختلف تولید میشود.
فنر کششی غیر همگن, یکی دیگر ازتولیدات فنر گششی درمجموعه فدک فنر میباشد.