فنر پیچشی هود

فنر پیچشی ,به طور معمول با پیچیدن حول یک محور, طولشان تغییر فرم می دهد و به شکل میله یا تسمه ای تولید میشوند.
در لوازم الکترونیکی از فنر پیچشی در بردها استفاده میشود.
فنر پیچشی , فنر پیچشی فرم دار جهت مصارف الکترونیکی براساس نیاز مشتری در مجموعه فدک فنر تولید میشود.