فنر خاراشپیل

فنر فرمینگ استاندارد ,با توازی دوطرف. بسته به تولید، و نیاز مشتری در مجموعه فدک فنر تولید میگردد.
فنر فرم دار.فنر خمشی فرمینگ که به صورت خار در مجموعه ها استفاده میشود , تخصص فدک فنر درساخت فنر و تولید  فنر میباشد.