فنر هودی

فنر سازی فدک فنر با افتخار اعلام میکند در سال حمایت از تولید داخلی توانسته است در راستای نیل به هدف متعالی تولید داخل ,تعداد تولید خود را از مرز 10 میلیون , فنر صنایع الکترونیکی بگذراند.

25 دی 1399 | 1430 | منبع خبر: فنر سازی فدک
 فنر هودی