تولید فنر ترامپولین

تولید فنر ترامپولین

ترامپولین درعام به نام تشک درجا و یا جامپینگ شناخته میشود, که وسیله تخصصی درورزش ژیمناستیک میباشد, که یکی ازاجزاء مهم این وسیله تفریحی , ورزشی فنرمیباشد.

ماتوانسته ایم درتولید فنر ترامپولین , باکیفیت درصنعت ساخت این وسیله با استاندارد های الزامی , گامی برداریم.

12 تیر 1398 | 1306 | منبع خبر:
 تولید  فنر ترامپولین