فنر کوپلینگ

ساخت فنر کوپلینگ

فنر کوپلینگ فنریست , دندانه دندانه ای که در کوپلینگ ها مورد استفاده قرار میگیرد.

ساخت فنر به این فرم درفدک فنر باتوجه به امکانات و تجهیزات درتمامی سایزها قابل تولید میباشد.

Build all kinds of fiexible spring coupling in the fadak fanar collection

24 خرداد 1398 | 1730 | منبع خبر:
 فنر کوپلینگ