تولید فنر درمجموعه فدک فنر به عدد 10000000 در ماه رسید

با توجه به افزایش تقاضاجهت خرید فنر و بهره گیری ازتوان مجموعه فدک فنر به این میزان تولید فنر در ماه دست یافت.
که این مهم با استفاده از دستگاه های جدید و به روز تولید فنر و تجربه سازمانی در زمینه تولید فنر, ساخت فنر , طراحی فنر به دست آمد.

7 شهریور 1397 | 1698 | منبع خبر:
 تولید فنر درمجموعه فدک فنر به عدد 10000000 در ماه رسید