فنر سازی فدک فنر

تولید فنر,ساخت فنر,طراحی فنردر فنر سازی فدک فنر که  مورد استفـاده در صنـایـع الکترونیکی ، خودرو سازی و صنایع لوازم خانگی میباشد انجام میشود. تولید فنر درحال حاضردر ایــن واحد تولیـدی با انـواع دسـتگاه هـای فنر، CNC و وایر بندیـنـگ در انــواع فنـرهای فرمینگ ، فنر پیچشی ،فنر فشاری ، فنر تخت و غیره را با ضخامـتــهای 0.1 میلیمتر تا 8 میلیمتر تولـید و به بـازار عرضـه می نمایـد. فنر سازی فدک فنــر همــگام با شرایـط روز بــازار و اهتــمـام به کیفیـت منـاسب تولیـدات و مشتـری مداری موفـق به اخذ گواهـینـامه ISO9001:2015 درزمیه تولید انواع فنر شده است.