volute spring,plat spring

فنر خمشی
Tensile springs
فنرشاخه ای
فنرشاخه ای ساده یک بازوی و دوبازوی مثلا به عنوان فنر فشاری درکشوئی ها, آرمیچرها, ضامنها, مسدود کننده ها و عنوان فنر ها تماسی درکلیدها و غیره به کار میروند.
درتولید فنر و ساخت فنر میبایست دقت شود درهمه سطوح فنرهای لول که گشتاور چرخشی آن ثابت میماند , نوار فنری که با انحناهای هم جهت برروی قرقره ها پیچیده شده مقاطع به یک اندازه است و ازاستحکام این فنرها به طور کامل استفاده میگردد, اما عملا قابل اجرا نیستند.
از عنواع فنر فوق میتوان به فنر شاخه ای خمشی چند لایه , فنربرگی خمشی , فنر میله ای اشاره کرد.
فنر حلزونی
فنر حلزونی تخت , فنرهای ازنوع خمشی هستند که برطبق یک پیچ ارشمیدس فرم داده شده اند و فاصله بین حلقه ها (گام فنر) درآنها ثابت است .
این نوع فنر به عنوان ذخیره کننده انرژی درساعتها و برگشت دهنده عقربه دستگاه های اندازه گیری , عضوء های متصل کننده کوپلینگهای الاستیک و موارد مشابه استفاده میشود.
در طراحی و ساخت فنر بایستی دقت شود که فنر از سرخارجی و یا توسط انتهای داخلی به کار افتند.

volute spring,plat spring