فنرقلابدار کششی

ساخت فنر و مهندسی عیب در فرایند تولید فنر
فنر کششی و فرایند طراحی
مشتری به مجموعه فدک فنر مراجعه نمود با درخواست اینکه آیا می توانید فنر خود را به منظور حذف ترک خوردگی در دوام محصول را دوباره طراحی کنی.لذا مورد در واحد R&Dشرکت مورد بررسی قراگرفت و مقرر گردید ,برای درک محدودیت های فضای فنر و فرایند مونتاژ، از خط مونتاژ مشتری بازدید شود.لذا در برسی خط مشتری مشاهده شد, که چگونه کارگر مونتاژ فنرهای قلابدار را نصب میکند همچنین به اطلاعات مهندس محصول در مورد ترک خوردگی فنر به دقت گوش داده شد.
فرآیند :
تجزیه و تحلیل و طراحی مهندسی (بازدید از خط مونتاژ و مهندس محصول)
نمونه سازی سریع به عنوان بخشی از سفارش تولید
فنر کششی CNC و حلقه درون خطی
رفع استرس درون خط
طراحی و ساخت فنر
مسئول طراحی فدک فنر با کارمند خط تولید مونتاژ و مهندس محصول همکاری کرد تا بتواند به راحتی فنر را جمع کند. کارشناسان فنرسازی از ورودی محصول مهندس و نرم افزار طراحی فنر برای طراحی یک قطعه کششی با تنش کمتر و عمر طولانی مدت به صورت نمونه اولیه تولید کردندو 100 نمونه از طراحی جدید تولید شد. تجهیزات پیشرفته تولید فنر CNC و یکنواختی و ثبات جنس . برخورد لمسی حلقه ها را با یکدیگر هماهنگ کرد.
کارگر خط تولید مونتاژ مشتری آزمایش آنها را انجام داد و مهندس محصول مشتری آن را از طریق آزمایش چرخه اجرا کرد.
نتیجه:
ترک خوردگی فنر کششی قلابدار در دوام حذف شد که محصول مشتری را بهبود بخشید. این هزینه طراحی در محصول موجب حذف ایراد در فنر شد. طراحی جدید نیز برای نصب آسان تر بود، پس از طراحی جدید آزمایش و تایید شده، تولید انبوه انجام شد.

فنرقلابدار کششی