ساخت فنر

 

تولید فنر

فنر, یکی ازاجزاء مهم درقطعات و مصنوعات تولیدی میباشد.

که جهت انتقال نیرو , ذخیره نیرو, جابجای , ضربه گیر, و موارد دیگر مورد استفاده قرار میگیرد.

تولید فنرکششی

جهت انتقال نیرو در مصنوعات , فنرکششی استفاده میشود.

تولید فنرفشاری

جهت ذخیره سازی نیرو, فنرفشاری مورد استفاده قرار میگیرد.

تولیدفنرتخت

جهت جابجای نیرو در مصنوعات صنعتی , فنرتخت استفاده میشود

ساخت فنر تسمه ای

ازفنرهای تسمه ای نیز جهت انتقال نیرو درسطح استفاده میشود.


 

ساخت فنر